خداوند متعال را سپاس مي گوييم كه توفيق برگزاري سومین سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه را با ياري و كوشش ساير مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي براي ما فراهم كرد. با اعتقاد به لزوم ايجاد تغييرات هم راستا با ويژگي هاي الگوهاي سلامتي و ناخوشي، فناوري هاي جديد، انتظارات جامعه و سياستهاي كلي نظام سلامت، هدف از برگزاري اين كنگره تبادل
نظر و ارائه يافته هاي نوين آموزش پرستاري رابطه با راهكارهاي مناسب ارتقاء كيفي آموزش پرستاري و مامايي در ايران مي باشد. لذا مقوله هايي نظير ارائه رهكارهايي براي چالشهاي موجود در آموزش پرستاري و مامايي،مديريت كيفيت در آموزش، آموزش مداوم، رويكردهاي نوين تدريس، آموزش الكترونيكي، ارتقاء كيفيت آموزشهاي نظري و باليني دراين كنگره مورد بحث و بررسي قرار مي گيرندو يقينا تعامل صاحبنظران آموزش پرستاري و مامايي و پرستاران وبه اشتراك گذاشتن تجربيات در اين زمينه تسهيل كننده نيل به اهداف ما می باشد. در خاتمه ضمن آرزوي توفيق براي همه پژوهشگران و اساتيدي كه با سخنراني و ارائه مقاله خود باعث غناي علمي كنگره شده اند ، مراتب سپاس و قدراني خود را از رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکترعلیرضا لادن مقدم و معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکترمسعود رادمهر کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.

 

                                                                                 دکتر حمید حجتی 

                                                   دبیر اجرایی سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه