اعضای کمیته اجرایی:

 دکتر حمید حجتی (دبیر کمیته اجرایی)

دکتر گلبهار آخوندزاده(کمیته علمی سمینار)

دکتر مونا رضاپور اصفهانی( دبیر علمی محور دانشجویی همایش)