لطفا فرمت زیر در چکیده مقالات رعایت گردد.
چکیده
نام مولف یا مولفان و سازمان وابسته
در زیر عنوان باید نام مولف یا مولفان، موسسه، شماره تماس، ایمیل و نام نویسنده مسئول با علامت ستاره¬دار مشخص شود. در عنوان ترتیب قرار گرفتن نام مولفان براساس میزان مشارکت آنان در پژوهش می¬باشد. اسامی در همین صفحه به¬صورت پاورقی رتبه علمی، مدرک، محل کار، آدرس ایمیل، شماره تلفن، نویسنده مسئول و همکاران با علامت ستاره مشخص می¬شود.
-چکیده: خلاصه¬ای از گزارش تحقیق است که معمولاً بین 200 تا 300 کلمه می باشد. چکیده شامل چهار بخش اصلی یک گزارش تحقیق (مقدمه، روش کار، نتایج و بحث) می¬باشد. نگارش چکیده به¬صورت فعل ماضی بدون ارزشیابی و نقد از زبان خود پژوهشگر می¬باشد. خلاصه مقاله حاوی بخش کامل، جامع و مستقل از یک مقاله است.
مقدمه: در قسمت مقدمه یا زمینه چکیده مطالب طوری به¬دنبال هم می¬آیند که به¬صورت واضح ، هدف اصلی و سوال تحقیق را بیان می¬کنند و خواننده را تشویق به خواندن تمام مقاله می¬نماید. همچنین در انتهای مقدمه یا زمینه، هدف مطالعه بیان می¬شود.
روش کار: در این قسمت نوع مطالعه، روش نمونه¬گیری، تعداد نمونه، ابزار اندازه¬گیری، روش کار به¬صورت خیلی مختصر، همراه با شیوه تجزیه تحلیل آماری بیان می¬شود.
یافته¬ها: نتایج مهم که پاسخگوی سوالات اصلی و فرضیه¬های مقاله نوشته می شود.
بحث: باید مختصر ولی کامل و روشن، براساس نتایج و حمایت از نتایج نوشته شود. در بحث چکیده از جملات طولانی و مبهم اجتناب گردد.
کلمات کلیدی: معمولاً در انتهای چکیده مقاله نوشته می¬شود و به خواننده کمک می¬کند تا با نگاهی اجمالی با روند و فرآیند پژوهش آشنا شود. در یک چکیده مقاله بهتر است از 5 تا 7 کلمه استفاده شود. کلمات کلیدی باید در برگیرنده متغییرهای پژوهش باشد.
چکیده مقاله 5 درصد از حجم مقاله را شامل می¬شود که در آن از بکار بردن جداول، نمودار، تصاویر، رفرنس اجتناب می شود.